فاضلاب

فرآیند فاضلاب

 1. غشا و فرآيندهاي غشايي
 2. فيلترهاي مستغرق
 3. فيلترها با جريان متقاطع
 4. بيو راكتور با بستر متحرك

روش هاي تصفيه فاضلاب

 1. هوادهي گسترده لجن فعال با هواده هاي عمقي (EAAS)
 2. ديسكهاي بيولوژكي گردان ( (RBC
 3. فرآيند SBR ((Sequence Batch Reactor
 4. فرآيند IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge)
 5. فرآيند MBBR ( (Moving Bed Bio Reactor
 6. فرآيند MBR (Membrane Bio Reactor)

سيستم هاي فاضلاب

 1. تصفيه فاضلاب پيش ساخته، بدون برق و تجهيزات
 2. تصفيه فاضلاب كشتي تجاري و ناو جنگي
 3. سيستم پكيج بيو فيلتر براي كنترل و حذف بو
 4. سيستم تصفيه پساب بي هوازي (ايمهاف تانك)
 5. نيروگاههاي بيوگاز با استفاده از فاضلاب بهداشتي و شهري
 6. ديفيوزرهاي اكسيژن دهي با تكنولوژي Sonic Tray
 7. تصفيه بيولوژيكي فاضلاب هاي بهداشتي و صنعتي به روش رشد تلفيقي
 8. هواده سطحي
 9. پكينگ مدياي معلق بيولوژيكي
 10. فرآيند بايو فيكس
 11. تصفيه فاضلاب بهداشتي
 12. دستگاه تصفيه فاضلاب و پساب ها ي صنعتي و بهداشتي (BCR )
 13. بيوراكتورهاي غشايي
 14. برج كمپلكس تصفيه پساب با حذف پمپهاي و استخرها
 15. سيستم تصفيه پساب معادن شن و ماسه
 16. تصفيه پساب آبكاري
 17. تصفيه پساب صنعتي به روش انعقاد و شناور سازي الكتريكي
 18. تصفيه پساب نفتي و توليد سوخت كشتي
 19. كامپوزيتي تصفيه فاضلاب صنعتي و بهداشتي
 20. سوپر هواده (سوپر ديفيوزر)
 21. فيلتر پرس با سيستم فشاري متحرك

نشانی دفتر مرکزی
اشرفي اصفهاني - بالاتر از همت - خيابان باغچه پونك شرقي - ساختمان سبز - طبقه پنجم - واحد 16

 44470596-7 , 44465645-7
 44464097 ، 44477547
manager@apcotec.ir